top of page

ข้อแนะนำในการป้องกันการระเบิดเบื้องต้น (BASIC OF EXPLOSION PROTECTION)การป้องกันการระเบิดเบื้องต้น หมายถึง การป้องกันไม่ให้เกิดการระเบิดขึ้น โดยการควบคุมองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ที่ทำให้เกิดการระเบิด ได้แก่ เชื้อเพลิง แหล่งกำเนิดประกายไฟ และ ออกซิเจน

1. การควบคุมเชื้อเพลิง

 • เก็บรักษาวัตถุไวไฟ เช่น แก๊ส น้ำมัน สารเคมี ฯลฯ ในสถานที่ที่ปลอดภัย อุณหภูมิเหมาะสม และมีระบบระบายอากาศที่ดี

 • กำจัดแหล่งสะสมขยะ เศษวัสดุ ของเหลวไวไฟ ที่อาจเป็นเชื้อเพลิงได้

 • ควบคุมการรั่วไหลของก๊าซหรือของเหลวไวไฟ

 • ติดตั้งระบบตัดไฟอัตโนมัติ

2. การควบคุมแหล่งกำเนิดประกายไฟ

 • ห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่มีความเสี่ยงสูง

 • ควบคุมการใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟ ให้ได้มาตรฐาน ป้องกันประกายไฟ

 • ติดตั้งเครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิต

 • ควบคุมการใช้เครื่องมือที่อาจเกิดประกายไฟ เช่น เครื่องเชื่อม เครื่องตัดไฟ

3. การควบคุมออกซิเจน

 • ควบคุมการระบายอากาศในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง

 • ป้องกันการสะสมของก๊าซหรือไอระเหย

มาตรการป้องกันเพิ่มเติม

 • ติดตั้งระบบเตือนภัย

 • ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 • จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งาน

 • วางแผนฉุกเฉินสำหรับกรณีเกิดเหตุ

 • และหากกำลังมองหาอุปกรณ์กันระเบิดคุณภาพสูง สามารถปรึกษากับทางทีมงาน Bosston ได้ ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ยินดีให้ความรู้และคำแนะนำในการใช้งานหรือติดตั้ง ติดต่อโทร. 088-245-3516, 080-324-1963

Comments


bottom of page